Na pre­zen­ta­cji naj­now­szej linii mo­de­lo­wej marki Hy­un­dai od­by­wa­ją­cej się we Frank­fur­cie obok naj­now­sze­go mo­de­lu i30 można było zo­ba­czyć bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cą wer­sję i30 Turbo.
Sa­mo­chód już samym wy­glą­dem po­tra­fi przy­cią­gnąć uwagę.

Sty­li­ści Hy­un­da­ia zde­cy­do­wa­li się na duży grill i spore wloty po­wie­trza, a agre­syw­ny front zo­stał pod­kre­ślo­ny czer­wo­ną linią w dol­nej czę­ści zde­rza­ka.

Pro­du­cent za­sto­so­wał tutaj re­flek­to­ry Bi-xe­no­no­we z rząd­kiem diod LED do jazdy dzien­nej. Róż­ni­ce w sto­sun­ku do zwy­kłe­go i30 po­le­ga­ły rów­nież na in­sta­la­cji dwóch koń­có­wek ukła­du wy­de­cho­we­go oraz więk­szych nad­ko­li, które miesz­czą 18-ca­lo­we felgi alu­mi­nio­we.

Wnę­trze rów­nież przy­po­mi­na nam, że jest to model z cha­rak­te­rem. Wy­ko­rzy­sta­no tutaj spor­to­we fo­te­le po­kry­te czar­ną ta­pi­cer­ką z kon­tra­stu­ją­cy­mi czer­wo­ny­mi prze­szy­cia­mi.
Cie­ka­wy efekt daje także drą­żek zmia­ny bie­gów z cen­tral­ną czę­ścią w ko­lo­rze czer­wo­nym.

Hyundai i30 Turbo

Ser­cem po­jaz­du jest 1,6-li­tro­wy tur­bo­do­ła­do­wa­ny sil­nik ge­ne­ru­ją­cy 186 KM mocy. Jed­nost­ka umoż­li­wia roz­pę­dze­nie sa­mo­cho­du od 0 do 100 km/h w cza­sie 8 se­kund. Mak­sy­mal­na pręd­kość wy­no­si 219 km/h.

Aby sku­tecz­nie za­trzy­mać pę­dzą­ce­go i30 Turbo, Hy­un­dai po­słu­żył się tar­cza­mi o śred­ni­cy 300 mm przo­du oraz 284 mm w tyl­nej czę­ści sa­mo­cho­du.

Model jest nieco słab­szy od mo­de­lu Cee’d GT, sio­strza­nej marki, przez co przy­spie­sze­nie od 0 do 100 km/h po­ko­nu­je 0,3 se­kun­dy wol­niej niż Kia.

Sa­mo­chód trafi do sprze­da­ży na po­cząt­ku 2015 roku.

 

Hyundai